4. nedeľa po Svätej Trojici, 24. 6. 2018

17:00  Svätojánsky koncert  Ev. miešaného speváckeho zboru

            Zachariáša Zarewutia v evanjelickom kostole v Bardejove

Pondelok  15:00  prezentácia knihy „Juraj Kello-Petruškin na Šariši“  v čitárni  

                 okresnej knižnice D. Gutgesela  (kniha o bardejovskom evanjelickom    

                 farárovi z druhej polovice 19. storočia)

Utorok       9:30  Ma-mi klub – Vinbarg – posledný pred prázdninami

                 17:00  stretnutie dorastu v Mokroluhu

Piatok, 29.6.2018 – Sviatok Petra a Pavla

   9:00  služby Božie: Bardejov

17:14  spoločné stretnutie dorastu a mládeže – farská záhrada

Sobota       9:30  RTVS 2  priamy prenos služieb Božích zo 6. Evanjelických cirkevných dní vo Zvolene

5. nedeľa po Svätej Trojici, 1. 7. 2018

  9:00  služby Božie s Večerou Pánovou v Bardejove s návštevou z Nemecka

  9:00  služby Božie: Lukavica

  9:00  služby Božie: Mokroluh – Pamiatka posvätenia modlitebne

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

O kresťanský sobáš v ECAV Brno požiadali:

Ondřej Urbánek z Moravských Budějovíc a Kamila Halžová z Bardejova.

Evanjelický sobáš sa bude konať 29. 6. o 15.00 hod. v penzióne Pohoda v Náramči, ČR.

Krstom svätým sme v nedeľu 17. 6. do cirkvi prijali Sofiu Šimcovú z Bardejova.

Prihlášky na vyučovanie do 1. ročníka prípravy na konfirmáciu v  šk. roku  2018/2019 sú k dispozícii v kostoloch, elektronická forma je na www.ecavbardejov.sk/dokumenty. Vyplnené prihlášky doručte na farský úrad do konca júla 2018.

Cirkevný zbor aj v tomto roku organizuje Detský letný tábor v termíne  13. - 17. 8. 2018 na Slnečnom majeri v Stebníckej hute. Téma tábora: Pátrači na stope. Prihlášky sú k dispozícii v kostoloch, na farskom úrade a na stránke www.ecavbardejov.sk.

23. – 26. 5. 2019 máme možnosť zorganizovať zájazd „Po stopách reformácie“ (Lipsko – Wittenberg). Svoj predbežný záujem o zájazd nahláste do 25. 6. 2018 na farský úrad. (Predpokladaná cena do 250 €. V cene je ubytovanie, cestovné a vstupenky.) Viac informácii na facebookovej stránke cirkevného zboru.

BÚ VD pozýva na Misijné dni 2018 s témou „Skutočne slobodní“, 30.8.-2.9.2018 v Hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch. Informácie a prihlasovanie: www.vdecav.sk/dni. Prihlasovať sa môžete do 31.7.2018.

K dispozícii je nové číslo časopisu Evanjelický Východ. Cena 1,50 €.

Počas letných prázdnin večerné služby Božie na Vinbargu NEBUDÚ.

UA-35666931-1